Skip to content

Mäklarinfo

Vi har sammanställt svar på de vanligaste frågorna från mäklarna för att ge en så bred bild av vår förening som möjligt.

Krav för medlemskap utöver vad som står i stadgarna

Föreningen beviljar inte försäljning av lägenheter till juridiska personer.

Inga betalningsanmärkningar alternativt utmätningsförsök, skuldsanering eller restförda skatter. Riksbyggen kontrollerar köparen via upplysningscentralen.

Taxerad inkomst för köpare ska vara minst 250.000 kr per person/år. 

Om nuvarande inkomst ej framgår av taxeringen ska köpare inkomma med intyg från arbetsgivare samt lönespecifikation för de senaste 3 månaderna.

Föreningen godkänner borgensförbindelse.

Jobbar man utomlands krävs alltid arbetsintyg och lönespecifikationer för de tre senaste månaderna.

Rutiner vid överlåtelse

Säljaren betalar hela månadsavgiften till föreningen avseende utträdesmånaden. Köpare och säljare får sedan själva reglera kostnaden mellan sig. OBS! elförbrukning debiteras i efterskott vilket innebär att säljaren blir fakturerad sina sista månaders förbrukning efter utflyttningsdatumet.

Vid överlåtelse ska säljaren lämna sitt förråd städat och tömt på saker, eventuella garage och cykelbox nycklar ska lämnas in på Bokontoret.

Fastighetsskötarna kan visa nya medlemmar hur bokning av tvättstuga fungerar och hur miljöhuset ska användas, samt informera om trivselreglerna. 

Garage eller parkeringsplats följer INTE med automatiskt vid överlåtelse av lägenheten. För anmälan till kö kontakta parkering@mhus23.se. För att få hyra plats, krävs att man innehar en bil vilket ska styrkas med registreringsbevis eller för firmabil intyg från arbetsgivare. Detta krav ställs för att motverka svartuthyrning. En lägenhet kan ha max 2 platser.

Vid överlåtelse kan föreningens fastighetsskötare genomföra en tillsyn av lägenheten. Denna bokas separat. Minst en av parterna måste vara närvarande men vi rekommenderar att bägge parter deltar. OBS! Tillsynen genomförs för föreningens räkning och innebär inte att föreningen påtar sig ansvar för installationer som säljaren har gjort eller eventuella fel som inte upptäcks vid tillsynen. Boka tillsyn genom att kontakta info@mhus23.se, OBS !!! skriv “Tillsyn, adress och lägenhetsnummer” i ämnesraden så mailet går lätt att urskilja. Vi ger förslag på tid och mäklaren bokar med parterna och bekräftar tiden till oss.

Utdrag ur lägenhetsförteckning

Tryck här för att komma till info angående utdraget.

Garage, parkering och cykelboxar

Vi har ca 352 parkeringsplatser med hyra á 100 kr/månad, och 2 garage under jord med 169 platser á 250 kr/månad. Det finns även 164 platser i garageboxar vid utkanten av Axel Danielsson väg som kostar 300 kr/månad. Kötiden varierar beroende på vilken plats den boende är intresserad av.

För anmälan till kö kontakta parkering@mhus23.se. Det går endast att anmäla sig efter att man tillträtt lägenheten.

OBS! Registreringsbevis krävs för att få plats. Fordonet måste vara registrerat på någon i hushållet. För firmabil gäller intyg från arbetsgivare. Detta krav ställs för att motverka svartuthyrning.

Avgiftsbelagda gästparkeringar finns på flera platser på området, kostnad 5 kr/tim/dygnet runt.

Observera att garage eller p-plats INTE följer med automatiskt vid överlåtelse av lägenheten. En lägenhet har rätt till max två platser.

Observera även att garageboxar inte får användas som förråd. Om detta sker kommer hyresavtalet att sägas upp eftersom det strider mot avtalet.

Cykelboxar finns att hyra. Kölista finns hos Bokontoret mittemot Matöppet. 30 kr/månad/cykel. Cykelboxar får inte användas som förråd, om detta sker kommer hyresavtalet att sägas upp eftersom det strider mot avtalet.

Gemensamma utrymmen

Det finns två stora miljöhus, ett vid serenadgatan och ett vid Axel Danielssons Väg. Det finns även 3 mindre miljöhus på låghusområdet vid Axel Danielssons Väg.

Vi har kameraövervakning vid alla entréer i höghusen och miljöhusen. Kameror finns även i garagen samt i höghusens tvättstugor.

Vi har en träningslokal med gymutrustning som medlemmar kan få tillgång till mot betalning av månadsavgift. För barnen finns stora gräsytor och bra lekplatser, en fotbolls- och en basketplan. Vår fritidskommité organiserade innan coronapandemin varje år en resa till Ullared och Tyskland. Vi hoppas kunna fortsätta denna tradition i framtiden om hälsosituationen tillåter.

Förvaltning

Information till medlemmarna sker främst via föreningens hemsida www.mhus23.se och annonstavlorna i varje trapphus/tvättstuga. På hemsidan finns även olika dokument att ladda ner; föreningens stadgar, årsredovisningar, blanketter. Det går även att hitta medlemserbjudande, felanmälan och mejladress till styrelsen.

Vår ekonomi är stabil och föreningen är lågt belånad jämfört med andra bostadsrättsföreningar. Kostnader för drift och underhåll stiger dock årligen, vilket styrelsen inte kan påverka. Vi har en underhållsplan som uppdateras varje år. På grund av kostnader för drift och underhåll samt inflation höjer styrelsen månadsavgifterna årligen. Höjningarna är dock marginella för att undvika stora förändringar från år till år.

I årsavgiften ingår bostadsrättstilläggsförsäkring (brf-tillägg) tecknat i Folksam. OBS! Ni måste själva teckna en hemförsäkring, föreningens försäkring i Folksam är endast ett tillägg till er hemförsäkring.

I årsavgiften ingår även värme, vatten och kabel-TV via Tele2. Elförbrukning debiteras separat månadsvis efter förbrukning. Gemensamt bredband (1000 Mbit/s) från Ownit debiteras separat 89 kr/månaden, detta är en fast avgift som samtliga medlemmar måste betala. Router skaffar medlem själv, ingår ej.

Föreningen har gemensam el sedan 2011, som köps från Luleå Energi. Varje lägenhet har en egen mätare som läses av varje månad och där förbrukningen debiteras månadsvis.

På vårt område finns en matbutik och en fysioterapeutmottagning.

Föreningen köper tjänster av: ang. ekonomi – från Riksbyggen och ang. teknisk förvaltning: från Bredablick Förvaltning. Överlåtelsehantering sker genom Riksbyggen Västerås, 0771-860 860, för administration vid överlåtelse tas det ut en avgift på 2,5 % av ett basbelopp, vid pantsättning av bostadsrätten tar föreningen ut en avgift på 1% av ett basbelopp. Föreningen gör inte automatisk besiktning/syn vid överlåtelser, bara om man önskas. Om köparen vill göra renovering i lägenheten finns det en blankett på vår hemsida som kallas ”Meddelande om arbete i lägenhet” som ska laddas ner, måste fyllas i och lämnas på Bokontoret och ska godkännas av styrelsen.

Viktiga händelser i vår förening:

2014
PULS spolade samtliga lägenheter och lokalers avloppsstammar. 8 värmecentraler byttes ut, 4 entrédörrar i höghusen byttes också. Fönsterfabriken i Trelleborg justerade alla fönster i höghusen och fortsatte därefter med låghusen. Vid låghusen inreddes 3 miljörum med matinsamling. Undercentraler i låg- och höghusen tilläggsisolerades. Nytt styrsystem till passagesystemet införskaffades.
2015
JSB gjorde stambyte av varm- och kallvattenstammar i höghusen. Flera träd kapades efter stormar. Flera tvättmaskiner byttes. SaneringsKompaniet tvättade fasaden på alla höghusen. Nya utemiljömöbler köptes in. En möteslokal för 20 personer inreddes.
2016
- Alla låghus fick nya namntavlor
- Ett möte rum har inreds på bottenvåningen av serenadgatan 27
- Ny fläkt har installerats för axel Danielssons väg 55
- Ny växelriktare för nödbelysningen har installerats på serenad. 27 och 29
- Köpt in två nya tak till entrén på serenad. 25
- PEAB hamlade 12 stycken pilträd på axel Danielssons väg
- JSB har avslutat stambytet i höghusen och vi fick ett nytt värmeåtervinningssystem
- Fönsterfabriken har avslutat projektet med renovering och bytte av fönster på hela området
- Serneke har påbörjat relinging arbete på axel Danielssons väg
2017
- Det finns ett ny miljöhus vid Serenadgatan 27
- Fönsterbyte/-renovering är utfört i hela området av Fönsterfabriken från Trelleborg
- Centralerna till taggsystemet har bytts ut av Säkerhetsteknik
- Fyra sopsugsrum har målats om under 2017. Ommålning har även gjorts av metalldörrarna på sidan av alla höghus
- Flera tvättmaskiner och torktumlare på hela området är utbytta under 2017
2018
-Flertal tvättmaskiner samt torktumlare har bytts ut på Axel Danielssons väg
-Serneke slutförde relining av dagvattenledningarna på Axel Danielssons Väg
-Minigräv dränerade långsidan på Garage 2
-Fönsterfabriken i Trelleborg slutförde fönsterbyte/renovering på hela området
-Tagg system på Entrédörrar har installerats på Axel Danielssons Väg
2019
- Nya ledlampor har installerats på G1an och G2an
- Vi har höjt brandsäkerheten
- Gångvägarna inom förenings mark har förbättrats
- Stängt spolplattorna i garage 1 och 2
2020
- Renovering av balkonger och fasader på samtliga fyra höghus påbörjades på Serenadgatan 23. Projektet beräknas vara avslutat 2023.
- Nya kulvertar läggs för värmevatten och tappvatten på låghusområdet. Även spillvattenledningar i mark relinas. Projektet beräknas vara avslutat våren 2021.
- Ommålning av samtliga trapphus på låghusområdet har påbörjats och beräknas vara klart våren 2021.
2021
- Nya fjärrvärmerör läggs på låghusområdet under våren.
- Nya porttelefoner installerades för samtliga lägenheter under våren och sommaren.
- Renovering av samtliga hissar i höghusen påbörjades i februari och beräknas klart i december.
- Fasad- och balkongrenovering fortsatte med Serenadgatan 25 och blev klar under sommaren. Nästkommande två år renoveras Serenadgatan 27 (2022) och Serenadgatan 29 (2023).
2022
- Fasad och balkongrenovering har under sommaren blivit klart på Serenadgatan 27. Nästa år renoveras det sista höghuset på Serenadgatan 29.
- Byte av tappvattenledningar pågår i låghusen på Axel Danielssons Väg. Projektet förväntas klart under hösten.
- Dörrar till samtliga teknikrum har uppgraderats till ståldörrar.
- Utemöbler på Axel Danielssons Väg har målats om.
- Ny stigarledning monterad på Serenadgatan 27.
- Hylen och Kjellander har avslutat tappvatten byte på Axel Danielssons Väg.
2023
- Brandlarm installerat i garage G1 och G2.
- Anläggningen av stora lekplatsen samt multiarena är slutförd på Axel Danielssons Väg.
- Fasadrenoveringen Serenadgatan är slutförd.
- Repipe har påbörjat relining av avloppsstammar på Serenadgatan.
2024
- Repipe, reliningen fortsätter på Serenadgatan.